KONTAKTAI

V.Kudirkos g. 33, LT-71124 Šakiai
Raštinės tel. (8 345) 60176
gimnazija@ziburys.sakiai.lm.lt

PAMOKŲ LAIKAS

1.8:00-8:45
2.8:50-9:35
3.9:45-10:30
4.10:50-11:35
5.11:55-12:40
6.12:50-13:35
7.13:45-14:30
8.14:35-15:20

NAUDINGOS NUORODOS

ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA –INFORMACINIU CENTRU TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi biblioteka- informaciniu centru taisyklės nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos bibliotekoje tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.
2. Bibliotekos – informacinio centro paskirtis – užtikrinti galimybes gimnazijos bendruomenei naudotis knygų fondu, kitais informacijos šaltiniais, kompiuteriais ir kita įranga.
3. Bibliotekos fondai atviri, naudojimasis jais yra nemokamas.

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

4. Skaitytojai ir lankytojai bibliotekoje aptarnaujami abonemente ir skaitykloje.
5. Asmenys, norintys naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais informacijos šaltiniais, įtraukiami į kompiuterinę bibliotekos duomenų bazę arba užregistruojami užvedant skaitytojo formuliarą.
6. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su Naudojimosi gimnazijos biblioteka – informaciniu centru taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas klasės instruktažo lape.
7. Bibliotekos lankytojas yra kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo apsilankymo tikslo (paimti arba grąžinti spaudinį, gauti informaciją, naudotis kompiuteriu, aplankyti parodą ir pan.).
8. Skaitytojui mokomoji literatūra išduodama vieneriems mokslo metams, grožinė – 15 dienų.
9. Naujai gautiems, didelę paklausą turintiems spaudiniams naudojimosi laiką nustato bibliotekininkas.
10. Reti ir vertingi informaciniai leidiniai, žodynai (išskyrus mokyklinius), elektroniniai dokumentai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaitykloje.
11. Vartotojų aptarnavimas vykdomas pagal kompiuterinę informacinę sistemą MOBIS. Skaitytojui matant knyga ar kitas dokumentas įtraukiamas į skaitytojo duomenų bazę. Analogišku būdu grąžinamas spaudinys išbraukiamas.
12. Nesant galimybių aptarnauti naudojantis MOBIS, išduodami spaudiniai įrašomi į popierinį skaitytojo formuliarą.
13. Lankytojai, besinaudojantys kompiuteriais, privalo laikytis naudojimosi gimnazijos kompiuteriais taisyklių.

14. Informaciniame centre vesti užsiėmimus ir naudotis esančia įranga galima tik su mokytoju.

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

15. Vartotojas turi teisę :
15.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;
15.2. gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimui į namus ar į skaityklą;
15.3 pateikti užklausą žodžiu, raštu;
15.4. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga;
15.5. lankytis bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose.


16. Skaitytojas privalo:
16.1. tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus;
16.2. gautą knygą peržiūrėti ir apie pastebėtus trūkumus (spaudos defektus, išplėštus lapus ir pan.) pranešti bibliotekininkui;
16.3. neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei spaudiniai ir kiti dokumentai neįtraukti į skaitytojo duomenų apskaitą arba neįrašyti į skaitytojo formuliarą;
16.4. nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą, jeigu jų nepageidauja kiti skaitytojai;
16.5. bibliotekos patalpose netriukšmauti, netrukdyti dirbti bibliotekininkui ir kitiems skaitytojams.
17. Skaitytojo atsakomybė:
17.1. praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį ar kitą dokumentą, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu;
17.2. pabaigęs mokyklą ar dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka;
17.3. bibliotekos skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi biblioteka taisykles, mokyklos direktorės įsakymu, iki tam tikro laiko ar visai, gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.

IV. BIBLIOTEKOS–INFORMACINIO CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

18. Biblioteka – informacinis centras turi šias teises:
18.1. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis;
18.2. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir išdavimo terminus;
18.3. gimnazijos direktorės nustatyta tvarka teikti mokamas kopijavimo paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;
19. Biblioteka- informacinis centras aptarnaudamas lankytojus ir vartotojus privalo:
19.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos- informacinio centro nuostatais ir šiomis taisyklėmis;
19.2. nustatyti patogų bibliotekos- informacinio centro darbo laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais, tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus;
19.3. dokumentų išdavimo ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;
19.4. rengti konsultacijas su vartotojais dėl fondo komplektavimo ir aptarnavimo sąlygų gerinimo.

PAGRINDINIS
© 2016 - 2024. Šakių “Žiburio” gimanazija. Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.
Kūrė: Justas Dėnas